Shreemant Raghunath Raje Naik Nimbalkar Chairman-Phaltan Education Society

Shreemant Sanjeev Raje Naik Nimbalkar Secretary-Phaltan Education Society President-Zilha Parishad Satara

Shreemant Aniket Raje Naik Nimbalkar Chairman College of engineering Phaltan